پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

پیروزی 9 شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

15 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

13 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

پیروزی 12 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

پیروزی 10 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

پیروزی 9 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

پیروزی 8 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / پیروزی

روزنامه پیروزی7 مرداد 98