گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

17 شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

14 شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

13 شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

12شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

11 شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

گل 9 شهریور

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

15 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

13 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

گل 12 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی /گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی /گل

گل 9 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

گل 8 مرداد 98

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

تیتر 1 روزنامه های ورزشی / گل

کالدرون : منتظر یک مهاجم هستیم